SHX11 : stego200-brazil_icon

steganography, shx11, ctf